ALGEMENE VOORWAARDEN DIGITAL TRIBES B.V.

ARTIKEL 1 DEFINITIES
 • In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Digital Tribes : Digital Tribes B.V., gevestigd te 's-Hertogenbosch.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Overeenkomst wordt gesloten c.q. wie de opdracht geeft.
 • Overeenkomst: de Overeenkomst tot dienstverlening / de interim opdracht.
ARTIKEL 2 ALGEMEEN
 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Digital Tribes en een Opdrachtgever waarop Digital Tribes deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.
 • Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Digital Tribes, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Digital Tribes en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 • Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht en zullen opdrachtgever en Digital Tribes in overleg treden om bedoelde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk doel en strekking van bedoelde bepalingen benaderen.
ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES
 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 • Offertes van Digital Tribes zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de dienst heeft verstrekt. Digital Tribes zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. De door Digital Tribes gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Digital Tribes is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen genoemde termijn van 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 • De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 • Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Digital Tribes daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Digital Tribes anders aangeeft.
 • Indien een offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door Digital Tribes wordt opgestuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan Digital Tribes , aanvaardt Opdrachtgever door betaling van het honorarium aan Digital Tribes de inhoud van dit document en deze Algemene Voorwaarden.
ARTIKEL 4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
 • Digital Tribes zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk aangegeven, houden de verplichtingen van Digital Tribes voortvloeiende uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst in dat Digital Tribes de opdrachtgever diensten zal (laten) verlenen om de door de opdrachtgever aan Digital Tribes opgedragen werkzaamheden te laten uitvoeren met het door de opdrachtgever gespecificeerde functie -en ervaringsniveau. Digital Tribes neemt op zich, zich in te spannen de diensten en /of de werkzaamheden in overeenstemming met de schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken met zorg uit te (laten) voeren.
 • De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Digital Tribes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Digital Tribes worden verstrekt.
 • Digital Tribes is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Digital Tribes is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Digital Tribes kenbaar behoorde te zijn.
 • Indien door Digital Tribes of door Digital Tribes ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • Digital Tribes c.q. de door Digital Tribes ingezette derde bepaalt de wijze waarop en door welk(e) perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch zal zich conformeren aan de bij de Opdrachtgever geldende richtlijnen en de op de werkplek van toepassing zijnde huisregels; de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen worden zoveel mogelijk in acht genomen.
 • Als de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst een andere persoon wenst te zien ingeschakeld, dan kan hij van Digital Tribes verlangen dat deze naar het beste vermogen zal zoeken naar een vervanger. Zolang deze niet is gevonden, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van het voor de werkzaamheden van de eerst ingezette persoon ten behoeve van de Opdrachtgever overeengekomen aantal dagdelen, ook als de eerst ingezette persoon – dit ter keuze van de Opdrachtgever – geen werkzaamheden (meer) verricht. Digital Tribes kan in overleg met de Opdrachtgever een andere persoon voordragen indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk of beter is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.
 • Als de ingezette persoon door arbeidsongeschiktheid verhinderd is om de aan de uitvoering van de opdracht verbonden werkzaamheden te verrichten, dan is Digital Tribes gerechtigd een andere persoon voor het verrichten van de werkzaamheden in te zetten.
 • Digital Tribes heeft de mogelijkheid om de medewerkers, die de diensten verlenen dan wel de werkzaamheden bij opdrachtgever uitvoeren, naar eigen inzicht te vervangen door medewerkers van gelijk opleidings- en ervaringsniveau.
 • Wijzigingen van de duur, het karakter dan wel de aard van de diensten, is slechts mogelijk na schriftelijke goedkeuring door Digital Tribes.
 • Opdrachtgever vrijwaart Digital Tribes voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
ARTIKEL 5 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
 • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.
 • Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Digital Tribes zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Digital Tribes daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
ARTIKEL 6 MEERWERK

Pas wanneer de Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, verricht Digital Tribes werkzaamheden die niet zijn opgenomen in de overeenkomst en brengt deze aan Opdrachtgever in rekening. Het toestemmingsvereiste geldt niet indien het verrichten van meer werkzaamheden valt binnen de zorgplicht van Digital Tribes .

ARTIKEL 7 NON-SOLLICITATIE

Partijen zullen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en binnen een (1) jaar na beëindiging van de overeenkomst geen bij de werkzaamheden betrokken personen van de wederpartij in dienst nemen of anderszins werkzaamheden laten verrichten dan wel daarover met deze persoon onderhandelen, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij.

ARTIKEL 8 CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJN
 • De Overeenkomst tussen Digital Tribes en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zullen overeenkomen.
 • De duur van de opdracht kan, behalve door inspanning van Digital Tribes , worden beïnvloed door diverse factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever (heeft) verstrekt en de medewerking die wordt verleend. Derhalve zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. De overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is - door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
ARTIKEL 9 HONORARIUM EN VERGOEDINGEN
 • De opdrachtgever is aan Digital Tribes verschuldigd een vergoeding gelijk aan het aantal door de medewerkers van Digital Tribes aan de diensten of werkzaamheden bestede uren vermenigvuldigd met het tussen opdrachtgever en Digital Tribes overeengekomen tarief, dan wel de overeengekomen prijs, vermeerderd met de door de medewerkers gemaakte kosten die ingevolge de opdracht overeenkomst daarvoor in aanmerking komen, vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting. Tarieven en prijzen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van CBS cijfers voor zakelijke dienstverlening of de meest geëigende in de IT branche.
 • Het honorarium is en eventuele vergoedingen zijn exclusief BTW en wordt maandelijks in rekening gebracht.
 • Facturering geschiedt per maand achteraf aan de hand van een specificatie van de verrichte werkzaamheden dan wel naar keuze van Digital Tribes bij het einde van de opdracht.
 • Bij alle prestaties, waaronder in ieder geval uren wordt verstaan, is de overeengekomen prijs, of het betreffende deel daarvan, verschuldigd bij gehele of gedeeltelijke opleveringen, tenzij anders in de opdrachtbevestiging dan wel de overeenkomst vermeld. De facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum door de opdrachtgever betaald te zijn. Indien de facturen niet tijdig zijn voldaan is de opdrachtgever vanaf dat tijdstip 1% rente per maand of een gedeelte daarvan, verschuldigd zonder dat ingebrekestelling nodig is. Indien na aanmaning en ingebrekestelling opdrachtgever nalatig blijft de vorderingen te voldoen, zal Digital Tribes de vordering(en) ter incasso uit handen geven of over dragen en is de opdrachtgever tevens verplicht tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen kosten berekend door externe deskundigen, naast de eventuele proceskosten, zulks met een minimum van 15% van het totaal door de opdrachtgever aan Digital Tribes verschuldigde bedrag inclusief de geaccumuleerde rente.
ARTIKEL 10 BETALING
 • Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Digital Tribes aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is aan Digital Tribes verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan Digital Tribes verschuldigd is.
 • Indien Opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een rente verschuldigd van 2,5% voor elke maand of gedeelte daarvan dat hij in gebreke blijft de factuur te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Indien betaling binnen 40 werkdagen achterwege blijft, kan Digital Tribes met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Hierbij worden de kosten en/of schade op Opdrachtgever verhaald op basis van het dan geldende tarief voor betreffende diensten.
 • Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever naar het oordeel van Digital Tribes daartoe aanleiding geeft, is Digital Tribes gerechtigd te verlangen dat Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk vooruit betaalt.
ARTIKEL 11 ONDERZOEK, RECLAMES
 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Digital Tribes. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Digital Tribes in staat is adequaat te reageren.
 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Digital Tribes slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
ARTIKEL 12 OPZEGGING

Beide partijen kunnen de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 13 OPSCHORTING EN ONTBINDING
 • Digital Tribes en Opdrachtgever zijn bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • Digital Tribes heeft het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst en/of aanbiedingen te ontbinden dan wel te annuleren indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van de Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend. In deze gevallen is elke vordering van Digital Tribes op de Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.
ARTIKEL 14 AANSPRAKELIJKHEID
 • Indien Digital Tribes aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Digital Tribes is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de interim-opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Digital Tribes van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betreffende opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade, veroorzaakt door de tekortkomingen, wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Digital Tribes voor haar werkzaamheden in het kader van de betreffende opdracht heeft ontvangen. Bij interim-opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan een half jaar geldt een verdere beperking van de hierboven genoemde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
 • Digital Tribes is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Diensten en werkzaamheden worden door Digital Tribes uitgevoerd in opdracht en voor rekening en risico van opdrachtgever. Op de resultaten van de dienstverlening dan wel op de werkzaamheden, wordt geen enkele garantie gegeven. Iedere aansprakelijkheid van Digital Tribes voor schade uit dien hoofde is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de schade veroorzaakt mocht zijn door opzet of grove schuld van Digital Tribes of medewerkers waarvan Digital Tribes zich heeft bediend.
 • Enigerlei vergoeding van schade is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden geen vergoeding onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt betaald, is de totale aansprakelijkheid waaronder de aansprakelijkheid voor schade door dood of lichamelijk letsel beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, waarbij de bedongen prijs voor overeenkomsten die een looptijd van meer dan een jaar hebben, gesteld wordt op de prijs die bedongen is voor een jaar. In alle gevallen is de totale vergoeding van schade beperkt tot 500.000 euro.
 • Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is onder alle omstandigheden uitgesloten.
 • De opdrachtgever vrijwaart Digital Tribes voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid dan wel andere aanspraken die veroorzaakt zijn door producten of diensten of systemen waaraan door Digital Tribes diensten zijn verleend of werkzaamheden zijn uitgevoerd.
 • Enige aansprakelijkheid van Digital Tribes kan slechts ontstaan indien de opdrachtgever onverwijld, deugdelijk en schriftelijk Digital Tribes in gebreke stelt en op de hoogte brengt van de schade oorzaak en waar mogelijk een redelijke termijn gunt ter zuivering van de tekortkoming en Caesar toerekenbaar ook na het verstrijken van de termijn in haar verplichtingen tekort blijft schieten.
ARTIKEL 15 OVERMACHT
 • Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Digital Tribes geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Digital Tribes niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • Onder overmacht voor Digital Tribes wordt mede verstaan het zich terugtrekken van een door Digital Tribes ingeschakelde derde tijdens de in artikel 3.3 genoemde termijn waardoor Digital Tribes niet kan aanvangen met de werkzaamheden. Partijen zullen in dat geval met elkaar in overleg treden teneinde tot een redelijke oplossingen te komen.
ARTIKEL 16 GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 17 NAWERKING

Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst die naar hun strekking bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst te blijven gelden, blijven na de beëindiging onverminderd van kracht tussen Digital Tribes en Opdrachtgever.

ARTIKEL 18 OPLEVERING, GARANTIE EN ONDERHOUD
 • Werkzaamheden waarbij Digital Tribes verplichtingen op zich heeft genomen die tot een prestatie van Digital Tribes leiden, worden altijd uitgevoerd overeenkomstig de door Digital Tribes gehanteerde standaard methoden. De uitvoering vindt altijd plaats in fasen, als in de methodiek omschreven, waarbij een nieuwe fase pas in uitvoering wordt genomen als de eerdere fase volledig is opgeleverd. De methodiek zal worden omschreven in de met opdrachtgever af te sluiten overeenkomst(en).
 • De oplevering van een fase of de overeengekomen prestatie, vindt altijd plaats middels een schriftelijke mededeling van Digital Tribes aan de opdrachtgever, waarna de garantie periode in werking treedt. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoort implementatie tot de werkzaamheden van opdrachtgever. Controle door de opdrachtgever dient binnen 14 dagen na de oplevering te zijn uitgevoerd. Binnen deze periode dienen eventuele afwijkingen van hetgeen is overeengekomen schriftelijk door de opdrachtgever te worden gemeld aan Digital Tribes, waarna overeenkomstig de hieronder geformuleerde garantie bepaling herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd.
 • De garantieperiode is drie maanden te rekenen vanaf de opleveringsdatum. De garantie houdt in dat Digital Tribes medewerkers ter beschikking heeft om verbeteringen in de programmatuur aan te brengen, voor zover blijkt dat er niet wordt voldaan aan de vastgelegde functionele specificaties, het niet voldoende reproduceerbaar is en er een zo uitgebreid mogelijke schriftelijke melding aan Digital Tribes wordt gedaan. Digital Tribes garandeert nimmer dat de programmatuur zonder fouten zal werken, dan wel dat alle fouten zullen worden verbeterd. De garantie werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de overeengekomen tarieven en kosten, tenzij er sprake is van een opdracht op basis van fixed budget, in welk geval de werkzaamheden uit hoofde van de garantie aanspraken kosteloos zullen geschieden. Iedere garantie vervalt indien door of namens de opdrachtgever wijzigingen in de programmatuur zijn aangebracht waaronder niet de wijzigingen worden verstaan die ten behoeve van de implementatie van de programmatuur zijn aangebracht.
 • Indien er een opdracht tot onderhoud is aanvaard, hetgeen het geval is indien er een onderhoudsovereenkomst met opdrachtgever is aangegaan, zal een dergelijke opdracht indien niet gespecificeerd alleen betrekking hebben op correctief onderhoud, waaronder wordt verstaan het aanbrengen van verbeteringen in de programmatuur, databases en omgeving van de door de opdrachtgever gesignaleerde en schriftelijk gemelde storingen in de werking van de programmatuur, databases en omgeving, een en ander overeenkomstig de bij Digital Tribes gebruikelijke gestandaardiseerde methoden en technieken. Werkzaamheden in het kader van een onderhoudsovereenkomst zullen worden uitgevoerd op de gebruikelijke kantoortijden. Voor werkzaamheden die op verzoek van opdrachtgever buiten kantooruren plaatsvinden, zullen de daarop betrekking hebbende verhoogde tarieven en kosten in rekening worden gebracht.
ARTIKEL 19 TOEPASSELIJK RECHT
 • Op alle door Digital Tribes met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 • Ieder geschil tussen partijen ter zake van de door hen gesloten Overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te 's-Hertogenbosch.